วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สภาวะการศึกษาไทย"51-52ตกต่ำ เด็กออกกลางคันกว่า50%-จวกรัฐเมิน

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11477 มติชนรายวัน


สภาวะการศึกษาไทย"51-52ตกต่ำ เด็กออกกลางคันกว่า50%-จวกรัฐเมิน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดสัมมนาเรื่องสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552 "การศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม" โดยนายวิทยากร เชียงกูล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เสนอผลการวิจัยเรื่องสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552 ว่า การจัดการศึกษาที่ไม่ทั่วถึง และคุณภาพต่ำ คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองมีปัญหา ที่ผ่านมาผู้บริหารประเทศเข้าใจผิดคิดว่าต้องพัฒนาเศรษฐกิจก่อนแล้วค่อยพัฒนาการศึกษา ความจริงแล้วต้องพัฒนาการศึกษาก่อน เมื่อคนมีคุณภาพแล้วจึงจะพัฒนาเศรษฐกิจได้ จากข้อมูลพบว่า ขณะนี้อันดับความสามารถทางเศรษฐกิจของไทยลดลงจาก 5-10 ปีที่แล้ว มีหลายประเทศแซงหน้าไทย และแม้ว่าสัดส่วนของผู้เรียนต่อในทุกระดับการศึกษาในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2550-2551 แต่เพิ่มเล็กน้อย โดยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มจาก 79.89% เป็น 81.29% ยังมีประชากรวัย 3-17 ปี ที่ไม่ได้เรียนประมาณ 2.76 ล้านคน จากประชากรในวัยเดียวกัน 14.79 ล้านคน ซึ่งมีจุดที่น่าสังเกตคือ เด็กที่เข้าเรียนชั้น ป.1 ในปี 2540 ได้เรียนถึงชั้น ม.6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ในปี 2551 เพียง 47.2% ที่เหลือกว่าครึ่ง หรือ 5.2 แสนคน ออกกลางคัน ขณะที่เด็กอายุ 3-5 ปี มีโอกาสเรียนน้อย และมีสัดส่วนที่ลดลงในรอบ 5 ปี

"การออกกลางคันเป็นปัญหาใหญ่มาก ที่ทุกรัฐบาลไม่ได้สนใจแก้ไขอย่างเป็นระบบ ว่าจะให้เด็กเรียนจบได้อย่างไร เมื่อพูดว่ามีเด็กออกกลางคันมาก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเถียงว่าไม่จริง แต่จากข้อมูลแรงงาน ที่แรงงาน 54.2% หรือ 20.11 ล้านคนของแรงงานทั้งหมด 37 ล้านคน เรียนแค่ระดับประถม และต่ำกว่า มีแรงงานจบ ม.ปลาย 13.7% ของแรงงานทั้งหมด ในจำนวนนี้จบอาชีวศึกษาเพียง 3.3% ซึ่งต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่น นอกจากนี้ ยังพบว่าในจำนวนผู้ว่างงาน 8.2 แสนคน จบอุดมศึกษามากที่สุด 2 แสนคน รองลงมา จบ ม.ปลาย แสดงให้เห็นว่าผลิตคนได้ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน และที่ผู้จบประถมว่างงานน้อย เพราะไม่ค่อยเลือกงาน เมื่อแรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย จะแข่งขันกับใครได้ ทั้งนี้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ 5 รายการแก่ทุกคน ไม่ได้ช่วยคนจนที่มีรายได้น้อย ที่มีอยู่ 40% ของประชากรอย่างแท้จริง และไม่ได้แก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน ซึ่งจะต้องพัฒนาครู และระบบโรงเรียนให้ช่วยแก้ปัญหาให้เด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันให้มากขึ้น รวมถึง ต้องมีทุนช่วยเหลือค่ากิน ค่าที่พัก และค่าเดินทางให้แก่คนจนด้วย" นายวิทยากรกล่าว

นายวิทยากรกล่าวว่า ด้านคุณภาพพบว่า ในปีการศึกษา 2552 ด้านการศึกษาได้รับงบประมาณ 20% ของงบฯทั้งหมด แต่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เมื่อเทียบกับจีน และเกาหลีใต้ ที่ใช้งบฯต่ำกว่าไทย แต่เด็กได้เรียนระดับมัธยมมากกว่า และผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยดีกว่า โดยคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยทุกระดับยังกระจายไม่เป็นธรรม แตกต่างด้านคุณภาพสูง ทำให้คะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จากการทดสอบพบว่า วิชาส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 50% และส่วนใหญ่ตกต่ำจาก 5 ปีก่อน ที่น่าห่วงคือคะแนนภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก เป็นพื้นฐานให้วิชาอื่นๆ อ่อนตามไปด้วย ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคแบบคอขวดของการปฏิรูปการศึกษา ต้องเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาแบบแพ้คัดออก เป็นจัดอย่างยืดหยุ่น ทั่วถึง มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนทั้งประเทศ เน้นคุณภาพชีวิตความสุขของประชาชน มากกว่าเพิ่มผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ปรับโครงสร้างอำนาจการบริหารแบบรวมศูนย์ที่ ศธ.เป็นให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีภาคี 4 ฝ่ายร่วมบริหารจัดการ คือ ศธ. องค์กรภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูอาจารย์ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทำงานร่วมกับสำนักงานต้นสังกัด เพื่อลดอำนาจผูกขาด และวิธีบริหารแบบสั่งการจากบนลงล่าง ปฏิรูปครูอาจารย์ให้เป็นครูแนวใหม่ รักการอ่าน และการวิจัย สอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น ต้องปฏิรูปการจัดหางบฯเพิ่มขึ้น จัดสรรงบฯให้เป็นธรรม และรณรงค์ให้ประชาชนทั้งประเทศตระหนักถึงความสำคัญว่า ถ้าปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพทั้งประเทศไม่ได้ ไทยจะล้าหลัง และตกต่ำ

นายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการ สกศ.กล่าวว่า การศึกษาต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม หากการศึกษาเดินหน้าโดยไม่เหลียวมองดูความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาจะเคว้งคว้าง ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของผู้ทำวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 และแผนการศึกษาชาติแล้ว


หน้า 22
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu02120852&sectionid=0107&day=2009-08-12

--
      Weblink
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น