วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ตามดูไวแมกซ์ใช้งานศูนย์ทางไกลฯภาคอีสาน

ตามดูไวแมกซ์ใช้งานศูนย์ทางไกลฯภาคอีสาน

Pic_22309

4 ฝ่ายประเดิมโครงการนำร่อง 3 ปี 20 ร.ร.จ.มหาสารคาม หลังเริ่มก.ย.51 ก่อนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิ.ย.52 พบปัญหาสัญญาณไวแมกซ์ พร้อมรอให้ประสบความสำเร็จก่อนลุย 3 จีต่อ...

หลังจากที่ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกทช. บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดทำ โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค.2550 ที่ผ่านมา ณ มรม.เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2551 ที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวคืบหน้าไปเกือบ 1 ปี แล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2552 ความร่วมมือดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้โรงเรียนต้นแบบจำนวน 20 โรงเรียน จ.มหาสารคาม ใช้สัญญาณไวแมกซ์ และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง บนข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ หรือADSL โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มรับสัญญาณเบส อ.เมือง จำนวน 13 โรงเรียน และ

2.อ.โกสุมพิสัย จำนวน 7 โรงเรียน

ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์

ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ทางไกลฯ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายโครงการดังกล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสการพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ของครู นักเรียน และประชาชนพื้นที่ชนบท รวมทั้ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือละความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

ผอ.โครงการศูนย์ทางไกลฯ ชี้แจงต่อว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว จะได้มีการทดสอบและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่กับการพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างมูลฐาน องค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างสังคมของการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาของประชาชน โดยคัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจงมหาสารคามเป็นโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 20 โรงเรียน ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายครูในการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

“โครงการดังกล่าวช่วยให้ครูพัฒนาการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ค ที่สามารถถูกเปิดด้วยอุปกรณ์หลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือพีดีเอ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักเรียนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามที่ครูสอนได้อีกด้วย เช่น การค้นหาข้อมูล และภาพประกอบ เป็นต้น โดยการค้นหาผ่านเว็บไซต์กูเกิล อย่างไรก็ตาม การนำ 3 จี เข้ามาใช้ยังขึ้นอยู่กับความพร้อม ขณะเดียวกัน อยากให้โครงการไวแมกซ์ประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดก่อน“ดร.พิสุทธา กล่าว

ผอ.โครงการศูนย์ทางไกลฯ ทิ้งท้ายด้วยว่า ขณะนี้พบว่า ADSL ใช้งานได้สะดวก ส่วนไวแมกซ์ยังติดปัญหาเรื่องสัญญาณอยู่ ขณะเดียวกัน ร.ร.ที่ประสบปัญหาแจ้งไปยังทีโอที เพื่อติดตั้งเสาสัญญาณเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังต้องการให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการนำร่องมีซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้ครูใช้งานโปรแกรมได้อย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้ง เกิดการกระจายความรู้สู่นักเรียนหลายรูปแบบ รวมถึง โปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน เช่น โปรแกรม SPSS สถิติการวิจัย โปรแกรมแฟรช เป็นต้น

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ กรรมการ กทช. เปิดเผยว่า กทช.สนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการจำนวน 40 ล้านบาท และทีโอที รับผิดชอบสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการ 40 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 80 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง

นายอภิชาต เข็มพิลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนผดุงนารี ให้สัมภาษณ์ว่า การติดตามและประเมินผลโครงการ ดำเนินเป็นระยะทุก 3 เดือน โดยรายงานผลการำเนินงานต่อ กทช.และทีโอที นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีโครงการที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้น แต่ในส่วนเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องถ่ายวีดิโอ โปรเจกเตอร์ เป็นต้น สำหรับบางโรงเรียนยังขาดแคลนอยู่ อย่างไรก็ตาม ได้เสนอปัญหาให้ กทช.รับทราบแล้ว ขณะดียวกัน ก็ส่งแบบประเมินผลเป็นระยะ เพื่อให้ติดตามประเมินผลต่อไป

ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ผดุงนารี เสริมด้วยว่า อยากให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ และไม่ใช้ประโยชน์ โดยแสวงหาเพื่อความสุขใส่ตัวเองอย่างเดียว เช่น เล่นไฮไฟว์ แต่ต้องการให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึก เลือกรับข่าวสาร ให้เกิดการพัฒนาต่อไป

แม้ว่างบประมาณสนับสนุนในการให้บริการแก่ชุมชนยังเป็นปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงานอยู่ แต่การร่วมมือของผู้สนับสนุนคงไม่หยุดไว้เพียงเท่านี้ ขณะที่ การดำเนินโครงการ ระยะแรก พบว่า ร.ร.ในจ.มหาสารคามที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ มีความสนใจพัฒนาบุคลากร และพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน สังเกตได้จากเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้น

หลังจากครบระยะเวลา 3 ปี แล้ว เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้งบประมาณสนับสนุน แต่เงินอย่างเดียวคงไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกสิ่ง หากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต่างหาก ที่สามารถสานต่อโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมกับเป็นตัวช่วยผลักดันให้เด็ก เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ในอนาคต...

กนกรัตน์ โกวิชัย
itdigest@thairath.co.th

http://www.thairath.co.th/content/tech/22309

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://www.familynetwork.or.th
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://icann-ncuc.ning.com
http://dbd-52.hi5.com
http://www.webmaster.or.th
http://www.thailandshowtime.com/2009

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น